Hartanah

Suri Rumah Burnout Akibat Uruskan Rumahtangga, Sampai Upah Orang Untuk Jadi Kawan Berbual

Untitled design13
rumahkabin black

Soalan

Saya ingin tahu, wujudkah dalil atau nas yang menyatakan seorang syarifah memang tidak boleh berkahwin dengan bukan syed?

Jawapan

Waalaikumussalam. Alhamdulillah, segala puji dan syukur diucapkan kepada Allah SWT, selawat dan salam kami panjatkan ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW, kepada ahli keluarga Baginda, para sahabat, serta golongan yang mengikuti jejak langkah Baginda Rasulullah SAW sehingga hari kiamat.

Asas Perkahwinan

Bolehkah ‘Syarifah’ Berkahwin Dengan Bukan ‘Syed’?

Perkahwinan merupakan perkara yang sangat dituntut dalam agama Islam. Ikatan pernikahan yang sah dianggap sebagai salah satu wasilah menjaga maqasid agama; hifz nasb dan hifz nasl. Nabi SAW menyeru kepada umat Islam untuk melangsungkan perkahwinan bagi sesiapa yang berkemampuan. Nabi SAW bersabda melalui hadis yang diriwayatkan Abdullah Ibn Masʿud RA,

مَن استطاع منكم الباءةَ فلْيتزوَّجْ فإنَّه أغضُّ للبصرِ وأحصَنُ للفَرْجِ ومَن لم يستطِعْ منكم الباءةَ فلْيصُمْ فإنَّه له وجاءٌ.

Maksudnya: Wahai para pemuda! Barang siapa daripada kalian yang berkemampuan, hendaklah dia berkahwin. Sesungguhnya pernikahan membantu untuk menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Sesiapa yang tidak mampu, hendaklah dia berpuasa. Sesungguhnya puasa itu perisai bagi dirinya.

Riwayat Abu Daud (2046)

Berbalik kepada persoalan di atas, terdapat beberapa perkara yang perlu diteliti dan diperhalusi, antaranya:

Pertama: Siapakah golongan ‘syed’ dan ‘syarifah’?

Gelaran ‘syed’ dan ‘syarifah’ diberikan kepada mereka yang berketurunan Nabi Muhammad SAW atau disebut sebagai Ahlul Bait. Definisi Ahlul Bait menurut pandangan Ahli Sunnah merangkumi isteri-isteri Rasulullah, anak menantunya, serta kaum kerabatnya daripada keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Barang siapa yang mempunyai bukti bahawa susur galur keturunannya sampai kepada Rasulullah SAW melalui jalur-jalur di atas, maka mereka berhak dianggap sebagai ahlul bait walaupun nama mereka tidak mempunyai gelaran ‘syed’ mahupun ‘syarifah’. Boleh rujuk artikel kami AL-KAFI #1613: SIAPAKAH GOLONGAN AHLUL BAIT MENURUT AHLI SUNNAH WAL JAMAAH?

Kedua: Perbahasan ulama’ berkaitan perkahwinan syarifah dengan selain syed.

Umumnya, suatu perkahwinan akan dianggap sah jika kesemua pihak yang terlibat menepati rukun dan syarat sahnya. Rukun perkahwinan yang lima iaitu suami, isteri, saksi, wali dan akad. Manakala berkaitan syarat asas bagi pemilihan pasangan lelaki, Syariah menetapkan mestilah beragama islam dan bukan dalam kalangan mahram.

(Lihat: Fiqh al-Manhaji, 4/60)

Namun, melihat kepada realiti masyarakat arab ketika dahulu yang melihat ‘sama taraf’ dalam perkahwinan merupakan salah satu elemen penting bagi melindungi aib keluarga, ulama Syariah meletakkan satu kriteria lain iaitu sekufu (al-Kafaah).

Abu Bakar al-Dimyathi Rhm. (wafat 1310H) daripada kalangan ulama’ kontemporari mazhab Syafie menyebut bahawa al-Kafaah atau al-Kufu’ menurut Syarak ialah sesuatu ketetapan yang mana jika tidak dipenuhi akan menyebabkan keaiban kepada keluarga. Garis panduan yang diletakkan bagi mengelakkan keluarga diaibkan adalah memastikan kedua-dua bakal pengantin lelaki dan perempuan sekufu dalam segenap aspek melainkan aspek kecacatan.

(Lihat: I’anah al-Thalibin, 3/377)

Bertitik tolak daripada objektif ‘sekufu’ yang ingin dicapai, ulama berbeza pandangan menjadikan ‘sekufu’ sebagai syarat perkahwinan kepada dua pandangan:

1) Sekufu bukan sebahagian daripada syarat pernikahan. Pernikahan tetap sah walaupun tidak sama taraf. Pandangan ini menjadi pegangan mazhab Maliki.

(Lihat: al-Mudauwanah, 2/107)

2) Jumhur ulama pula menyebut sekufu sebahagian daripada syarat pernikahan hanya mereka berbeza sama ada tergolong di bawah kategori syarat sah ataupun syarat lazim. Perbezaannya;

a- Syarat sah jika tidak dipenuhi maka tidak sah suatu perkahwinan sejak dari awal akad. Pandangan ini dipegang oleh mazhab Hanafi melalui riwayat Hasan dan satu riwayat daripada Imam Ahmad.

(Lihat: al-Bahru al-Raiq, 3/117)

b- Syarat lazim pula merupakan syarat yang perlu dipenuhi bagi meneruskan sesebuah perkahwinan sedia ada kerana jika wali atau pengantin perempuan tidak merasakan ‘sekufu’ dengan suaminya, maka wali mempunyai hak untuk membubarkan perkahwinan tersebut. Pandangan ini merupakan pandangan jumhur ulama.

(Lihat: Atsna al-Mathalib, 3/139)

Seterusnya, berdasarkan soalan di atas, kami akan memfokuskan perbahasan sekufu dari sudut keturunan atau disebut sebagai al-kafāah al-nasabiyyah.

Jumhur ulama menganggap ‘keturunan’ merupakan salah satu aspek penting dalam menentukan status setaraf antara kedua-dua bakal pengantin melainkan mazhab Hanafi yang meletakkan sekufu hanya dari sudut agama dan terpelihara daripada kecacatan fizikal dan mental sahaja.

(Lihat: al-Syarḥ al-Kabir, 2/249)

Hujah yang Menyokong

Dalil Jumhur bersumberkan hadis nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan ʿAbdullah Ibn ʿUmar RA,

قُريشٌ بعضُهم أكْفاءٌ لبعضٍ بطنٌ ببطنٍ والعربُ بعضُهم أكْفاءٌ لبعضٍ قبيلةٌ بقبيلَةٍ والموالي بعضُهمْ أكْفاءٌ لبعضٍ رَجلٌ برجُلٍ

Maksudnya: Kaum Quraisy sekufu antara satu sama lain. Manakala kaum arab tidak kira dari mana kabilah sekalipun adalah sekufu antara satu sama lain. Begitu juga sesama hamba, mereka sekufu antara satu sama lain.

Nashbu al-Rayah (3/197)

See also  Satu Keluarga Suka! Cuba Resipi Mudah Buat Kek Kurma Paling Sedap

Selain itu, Imam al-Ramli (wafat 1004H) dalam kitabnya Nihayah al-Muhtaj (6/257) memberi komentar bahawa kaum Arab sangat berbangga dengan keturunan mereka sehingga sesiapa yang ibu bapanya bukan daripada keturunan arab atau hanya salah satu sahaja yang berbangsa arab, maka mereka dianggap tidak sekufu dengan mereka yang berketurunan tulen daripada arab.

Keistimewaan dan ketinggian martabat kaum Quraisy seperti dinukilkan dalam kitab di atas bersandarkan sebuah hadis lain yang diriwayatkan Watsilah Ibn al-Asqa’ RA bahawa dia mendengar baginda SAW bersabda,

إنَّ اللهَ اصطفى كِنانةَ مِن ولَدِ إسماعيلَ واصطفى قُريشًا مِن كِنانةَ واصطفى بني هاشمٍ مِن قُريشٍ واصطفاني مِن بني هاشمٍ

Maksudnya: Sesungguhnya Allah memilih dan memuliakan Kinanah (kabilah arab yang diketuai oleh Kinanah Ibn Khuzaimah) melebihi anak-anak Nabi Ismail AS (kabilah-kabilah arab yang lain). Dan Allah memuliakan kaum Quraisy melebihi Kinanah. Seterusnya, memuliakan Bani Hashim melebihi kaum Quraisy dan akhirnya Allah memilih dan memuliakan diriku (Nabi Muhammad SAW) berbanding Bani Hashim.

Riwayat Muslim (2276)

Syeikh Ba’alawi (wafat 1320H) membahagikan sekufu dalam aspek keturunan kepada empat darjat secara turutan menaik; Kaum arab, kaum Quraisy, Bani Hashim dan Bani Muttalib, dan darjat tertinggi merupakan anak-anak keturunan Fatimah RA melalui Hasan dan Husain R.anhuma. Tiada sesiapa yang menyamai darjat Fatimah RA dan keturunannya melihat kepada keistimewaan kedudukan mereka yang bersambung nasab secara terus kepada Rasulullah SAW.

(Lihat: Bughyah al-Mustarsyidin, m/s 259)

Dalil-dalil di atas menjadi sandaran jumhur fuqaha’ menunjukkan kesamarataan keturunan menjadi perkara penting yang mesti ditekankan sebelum memilih pasangan.

Bahkan sebahagian ulama dalam mazhab Syafie khususnya dalam kalangan ulama ‘Alawiyyin melarang secara mutlak perkahwinan di antara syarifah dengan selainnya sehingga pelakunya dianggap melakukan maksiat. Hanya dibenarkan dalam keadaan darurat semata-mata seperti menghalang daripada terjatuh ke kancah zina dan mafsadah-mafsadah lain.

(Lihat: al-Ijabah al-Ghaliah, m/s 111-112)

Hujah yang menolak

Perkara ini ditentang oleh ulama yang lain melihat kepada beberapa sudut:

Pertamanya, dalil yang digunakan jumhur fuqaha kebanyakannya status dhaif (lemah) bahkan sampai ke tahap palsu. Contohnya, hadis Abdullah Ibn Umar RA di atas dihukum ulama hadis seperti Abu Hatim Rhm. sebagai palsu yang tiada asalnya. Ibn Abdul Barr Rhm. juga menyebut hadis tersebut munkar dan palsu.

(Lihat: Bulugh al-Maram, 297)

Keduanya, walaupun sebahagian dalilnya sahih namun penghujahan tidak menepati konteks hadis tersebut bahkan bercanggah dengan nas-nas lain khususnya amalan Nabi Muhammad SAW. Perkara ini jelas terbukti apabila Nabi mengahwinkan sahabat dan kaum kerabat Baginda tanpa mengambil kira darjat dan keturunan.

Antaranya, nabi mengahwinkan Zainab Binti Jahsy R.anha (sepupu) daripada kerabat Bani Asad (kabilah Quraisy) dengan hambanya, Zaid Bin Harithah RA.

(Lihat: al-Ishabah Ibn hajar, 8/153)

Selain itu, nabi memberi arahan kepada Fatimah Binti Qais R.anha daripada Bani Fihri (Kabilah Quraisy) agar mengahwini Usamah Bin Zaid RA (hamba Rasulullah SAW)

Riwayat Muslim (1480)

Begitu juga Rasulullah sendiri mengahwinkan Uthman RA dengan dua anak perempuannya, Ruqayyah dan Umi Kalthum R.anhuma sedangkan Uthman RA datang daripada kabilah Bani Umawi yang mana kedudukan keturunannya lebih rendah daripada keturunan anak-anak perempuan Nabi Muhammad SAW yang lahir dari leluhur Bani Hasyim.

(Lihat: al-Ishabah, 4/377)

Tarjih

Berdasarkan huraian dan keterangan di atas, kami berpandangan bahawa pandangan yang tidak mensyaratkan sekufu dalam aspek keturunan lebih tepat bersandarkan dalil-dalil umum daripada al-quran dan pengamalan Nabi SAW sendiri yang menunjukkan bahawa tidaklah seseorang itu lebih mulia daripada yang lain melainkan tingkatan takwa.

al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani dalam kitabnya, Fathul Bari (9/133) sendiri memberi komentar bahawa hadis-hadis yang mensyaratkan sekufu dalam aspek keturunan kesemuanya tidak sahih.

Namun begitu, melihat kepada isu ini dengan lebih menyeluruh, adalah suatu yang difahami bahawa aspek keturunan kadangkala perlu diberi perhatian bagi mengekalkan kestabilan rumah tangga selain daripada menjamin kegembiraan kehidupan suami isteri seharian di samping mengelakkan pandangan serong masyarakat terutamanya saudara-mara terhadap kedua mempelai dan keluarganya dek perkahwinan yang tidak sama taraf kedudukan dan kemuliaan susur galur keturunan.

Walau bagaimanapun, faktor ini hanya boleh dijadikan sebagai faktor pelengkap sahaja, bukanlah syarat sah sesebuah perkahwinan apatah lagi jika pengantin perempuan dan walinya sendiri sudah redha dengan kehadiran bakal pengantin yang bukan berketurunan ‘syed’.

Nasihat dan syor

Syariah memberikan beberapa panduan berkaitan kriteria pemilihan pasangan yang sewajarnya diikuti bagi menjadikan suatu perkahwinan berada dalam kedudukan yang terbaik. Antara hadis yang menjadi rujukan utama sepertimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA,

تُنْكَحُ المَرْأَةُ لأرْبَعٍ: لِمالِها ولِحَسَبِها وجَمالِها ولِدِينِها، فاظْفَرْ بذاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَداكَ

Maksudnya: Wanita dinikahi kerana empat perkara; harta, kemuliaan keturunan, kecantikan dan agama. Namun begitu, carilah yang baik akhlaknya nescaya kau akan beruntung.

See also  "The Enchanted Night" Majalah Nona Raikan & Iktiraf Kejayaan Setiap Wanita

Riwayat al-Bukhari (5090)

Hadis lain yang lebih spesifik menyifatkan bahawa kriteria utama bagi pemilihan pasangan untuk anak perempuan kita ialah agama dan akhlak yang baik. Abu Hurairah RA meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلاَّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ

Maksudnya: Apabila datang kepada kamu (golongan wali) mereka yang kamu redha akan akhlak dan agamanya maka kahwinkanlah dia (dengan anak-anak perempuan kamu). Sekiranya kamu tidak melakukannya, nescaya akan terjadi fitnah di atas muka bumi dan juga kerosakan yang besar.

Riwayat Ibn Majah (1967)

Hadis-hadis di atas menerangkan bahawa sebenar-benar kayu ukur kejayaan sesebuah rumah tangga adalah memilih pasangan yang mempunyai akhlak dan budi pekerti yang mulia kerana perkara tersebut menjadi tunjang utama keharmonian rumah tangga. Akhlak yang baik memberi jaminan kebahagiaan rumah tangga berbanding kecantikan, kekayaan mahupun keturunan.

Wallahua’lam.

Kredit sumber : Muftiwp.gov.my

rumahkabin black
Desain Rumah Kabin
Rumah Kabin Kontena
Harga Rumah Kabin
Kos Rumah Kontena
Rumah Kabin 2 Tingkat
Rumah Kabin Panas
Rumah Kabin Murah
Sewa Rumah Kabin
Heavy Duty Cabin
Light Duty Cabin


Source

Kabin Kontena Terpakai Pembekal Kabin Kontena , Kontena Price , Kontena Steamboat , Kabin Kontena Terpakai Untuk Dijual , Kabin Kontena Murah , Kabin Kontena Untuk Dijual , Kabin Kontena Terpakai , Kabin Kontena Untuk Dijual Di Melaka , Kabin Kontena Murah Penang , Kabin Kontena Terengganu , Kabin Kontena Untuk Dijual Sabah , Kabin Kontena Di Kedah , Harga Kabin Kontena , Saiz Kabin Kontena , Rumah Kabin Kontena , Pembekal Kabin Kontena , Harga Rumah Kabin Kontena , Sewa Kabin Kontena , Contoh Rumah Kabin Kontena , Harga Kabin Kontena Terpakai , Jual Kabin Kontena , Cara Buat Kabin Kontena , Kontena Terpakai Untuk Dijual , Harga Kontena Terpakai , Harga Kontena Kargo , Pembekal Kabin Kontena , Kontena Terpakai Untuk Dijual Di Kedah , Harga Rumah Kontena Pasang Siap , Kabin Kontena Murah Penang , Kabin Kontena Murah Di Ipoh , Kabin Kontena Murah Di Melaka , Kabin Kontena Murah Kuala Lumpur , Kabin Kontena Murah Seremban , Kabin Kontena Murah Kota Kinabalu , Kabin Kontena Size , Kontena Murah , Rumah Kontena , Rumah Pasang Siap , Bina Rumah Atas Tanah Sendiri , Rumah Kabin , Buat Rumah Atas Tanah Sendiri , Rumah Kontena Pasang Siap , Rumah Pasang Siap Malaysia , Rumah Ibs Malaysia , Bina Rumah Atas Tanah Sendiri Selangor , Kontraktor Rumah , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Batang Kali‎ , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Klang‎ , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di 16 Sierra, Puchong , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Ampang Jaya , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Ara Damansara , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Balakong , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Bandar Baru Bangi , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Bandar Baru Klang , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Bandar Baru Selayang , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Bandar Botanic , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Bandar Bukit Puchong 1, Puchong , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Bandar Bukit Puchong 2, Puchong , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Bandar Bukit Puchong, Puchong , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Bandar Bukit Tinggi , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Bandar Country Homes , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Bandar D'alpinia, Puchong , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Bandar Kinrara Bk 1 Sehingga 6, Puchong , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Bandar Mahkota Cheras , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Bandar Nusa Rhu , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Bandar Puchong Utama, Puchong , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Bandar Puteri Puchong, Puchong , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Bandar Putra Permai , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Bandar Rasa , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Bandar Rinching , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Bandar Saujana Utama , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Bandar Seri Putra , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Bandar Sungai Buaya , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Bandar Sungai Long , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Bandar Sunway Semenyih , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Bandar Tasik Kesuma , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Bandar Teknologi Kajang , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Bandar Teluk Datok , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Bandar Utama , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Banting , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Batang Kali , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Batu 9 Cheras , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Batu Arang , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Bernam Jaya , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Bukit Antarabangsa , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Bukit Beruntung , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Bukit Gasing , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Bukit Komanwel , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Bukit Lanjan , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Bukit Raja , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Bukit Rimau , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Bukit Sentosa , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Bukit Tagar , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Bukit Tampoi , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Country Heights , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Damansara Damai , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Damansara Intan , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Damansara Jaya , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Damansara Perdana , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Damansara Utama , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Denai Alam , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Dengkil , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Dusun Tua , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Gombak Setia , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di I-City , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Kajang , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Kalumpang , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Kampung Jenderam Hilir , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Kampung Kubu Gajah Dalam , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Kelana Jaya , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Kinrara , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Klang , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Kota Damansara , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Kuala Kubu Bharu , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Kuang , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Kwasa Damansara , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Lembah Beringin , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Mutiara Damansara , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Pandan Indah , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Pelabuhan Klang , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Pinggiran Cyberjaya , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Puchong, Selangor , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Bandar Puteri Bangi , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Rawang, Selangor , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Sungai Rinching , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Sabak, Selangor , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Sekinchan , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Selayang , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Semenyih , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Serendah , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Seri Kembangan , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Subang Bestari , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Subang Jaya , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Taman Tasik Semenyih , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Tanjung Sepat , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Teluk Datok , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Teluk Panglima Garang , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Tropicana , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Uep Subang Jaya , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Ulu Yam , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Gombak , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Hulu Langat , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Hulu Selangor , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Kuala Langat , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Kuala Selangor , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Petaling Jaya , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Sabak Bernam , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Sepang , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Selangor , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Kuala Lumpur , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Shah Alam , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Kapar , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Meru , Kontraktor Bina Kabin Kontena Di Puncak Alam , Rumah Kontena Untuk Dijual Malaysia , Harga Kontena Kosong , Kelemahan Rumah Kontena , Harga Rumah Kabin Untuk Dijual , Rumah Kontena Design , Kelemahan Rumah Kontena , Pakej Rumah Kontena , Harga Kontena Kosong , Rumah Kontena Pasang Siap , Harga Rumah Kontena Pasang Siap , Harga Rumah Kontena Terpakai , Harga Rumah Kontena Sabah , Harga Rumah Kontena Murah , Harga Rumah Kontena Melaka , Harga Rumah Kontena Di Malaysia , Berapa Harga Rumah Kontena , Harga Kontena Untuk Buat Rumah , Keburukan Rumah Pasang Siap , Pembekal Rumah Pasang Siap , Rumah Pasang Siap Kelantan , Harga Rumah Pasang Siap Di Malaysia , Kos Rumah Pasang Siap , Rumah Pasang Siap Selangor , Pembekal Rumah Pasang Siap , Keburukan Rumah Pasang Siap , Rumah Pasang Siap In English , Kos Rumah Pasang Siap , Rumah Pasang Siap Murah , Rumah Pasang Siap Selangor , Rumah Pasang Siap Murah , Rumah Pasang Siap Murah Malaysia , Rumah Pasang Siap Johor , Rumah Pasang Siap Selangor , Rumah Pasang Siap Kelantan , Rumah Pasang Siap Sabah , Rumah Pasang Siap Kedah , Rumah Pasang Siap Melaka , Rumah Pasang Siap Perak , Harga Rumah Pasang Siap Di Malaysia , Keburukan Rumah Pasang Siap , Pembekal Rumah Pasang Siap , Dinding Rumah Pasang Siap , Kos Rumah Pasang Siap , Tiang Rumah Pasang Siap , Pagar Rumah Pasang Siap , Contoh Rumah Pasang Siap , Bina Rumah Pasang Siap , Harga Rumah Pasang Siap Ibs , Rumah Kontena Pasang Siap , Rumah Kabin Pasang Siap , Rumah Kayu Pasang Siap Untuk Dijual , Rumah Kayu Pasang Siap , Rumah Kecil Pasang Siap , Rumah Chalet Pasang Siap , Rumah Orkid Pasang Siap , Rumah Kebun Pasang Siap , Rumah Kayu Pasang Siap Murah Malaysia , Rumah Kayu Pasang Siap Malaysia

See also  DAP cadang lantik ADUN UMNO jadi Exco P. Pinang

Related Posts